Letter to AGIKUYU (in Gikuyu Language)

Discussion about the almost-news events.
Post Reply
tana
Posts: 221
Joined: Tue Jun 04, 2019 1:00 am

Letter to AGIKUYU (in Gikuyu Language)

Post by tana » Sun Jul 04, 2021 6:51 am

Kuuma ndemi na mathathi, Agìkùyù matirì ma camba ta ùrìa macambììte ùmùthì.

Agìkùyù macambìte tondù wa kwaga ùrùmwe, na gùtuìka hingo ciothe no ngùì cia kì-ùteti KÌRÌMA-INÌ - nìkìo Mt Kenya..

Ngarari na ngùì cia kì-uteti KÌRÌMA-INÌ ciumììte kù?

Ririkana atì, Matarì ndundu mahùragwo na njùgùma ìmwe.

Ndeto ìno ya gùtuìka atongoria a KÌRÌMA-INÌ matingìnyitana mooko, kana maarie na rùthiomi rùmwe kì-ùteti, ùrehetwo nì TÙRÌA NÌME twa kuuma nja ya Africa.

TÙRÌA NÌME tùùtù twa kuuma nja ya Africa, twarehire andù ao ngiri ithano (5,000), na njìra ya nguungo.

Ùguo nì kuuga atì, OOKI acio marehirwo Kenya nì TÙRÌA NÌME twa kuuma nja ya Africa, mokire Kenya macemeete.

OOKI aya (nìo IMPOSTORS), nìo makoretwo makìhìngìca na kùhenia andù a KÌRÌMA-INÌ.

Na tondù OOKI aya (nìo IMPOSTORS), makoragwo na marìtwa ota ma andù angì a Kenya, na makaaria thiomi ciitù - ta Gìkùyù, Kìmìru, Kìembu - na tondù onao nì andù airù, nì mahotete kùhìngìca na kùhenia andù a Kenya, na makìria andù a KÌRÌMA-INÌ.
IMPOSTORS aya ùngìmakùùrana atìa na aKenya? (Ndeto ìno nì ndarìrie cararùkù thìini wa WEBSITE iria ciandìkìtwo mùhuro wa marùa maya).

IMPOSTORS aya marenda atìa, na tùngìka atìa nìguo tùgitìre bùrùri?

IMPOSTORS aya mareenda kùgarùra thirikari ya Mùgaathe Uhuru Kenyatta, mekìre mùnini wake atuìke nìwe president wa Kenya.

IMPOSTORS nìo makoretwo magìcambia thirikari ya Jubilee mwena wa KÌRÌMA-INÌ.

IMPOSTORS aya, ona maticonokaga, makììra andù, “Thirikari ya Uhuru nì njùru, no mùnini wake nì mwega…” Ùndù ùtangìhoteka.

IMPOSTORS amwe nì mahotete - makìhùthìra waara, ùcori na ùkuungi - gùìtwara hakuhì mùno na ambunge amwe a KÌRÌMA-INÌ, na magatuika nginya “P.A.”, garagaria (andù a mooko) a ateti aya.

Na tondù ateti acio matiùì atì, andù amwe manyihagia hwaì nao nì IMPOSTORS, ateti aya mahenetio na makahìngìcwo, nginya magatuìka a gùcambithia Gìkùyù, nì ùndù wa ùrìa magìire mùtongoria wa bùrùri gìtìyo.

Ambunge arìa meìtaga Hustler/TangaTanga, moigaga atì nì marabanga ùrìa andù a KÌRÌMA-INÌ mangìnyitanìra na Mùnini wa President…No Mùnini wa President onaga ambunge aya ta Njaguti ciake, kana ta garagaria ciake (andù a mooko aake).

Andù aitù mùmenye atì, IMPOSTORS aya mangìhoota haro ìno mareheire aKenya, ithuothe tùgùtwìka NGOMBO ciao.

Kùgitìra bùrùri witù, nì gwìka ùrìa IMPOSTORS aya matarenda twìke:

1. Mùtongoria wa bùrùri, nìwe Mùgaathe Uhuru, nì aheo gìtìyo.

Nì ùùru mùno, gùtuìka Mùtongoria wa bùrùri nì araheo gìtìyo kùrìa kùùngì, o tiga KÌRÌMA-INÌ (nì ùndù wa gùcambio nì IMPOSTORS).

Andù a KÌRÌMA-INÌ megùtoria IMPOSTORS na kùnyiita mbaru thirikari ya Jubilee.

Kùhe President gìtìyo ti kuuga na kanua atì nì ùmùheete gìtìyo. Aca.

Andù arìa marathoma marùa maya mamenye atì: President akoragwo ooì maùndù maingì makonie bùrùri, gùkìra mùndù ùngì thìini wa bùrùri, tondú nì aheagwo ribooti kuuma mìena yothe ya bùrùri, ona kuuma nja ya bùrùri.

Kùhe President gìtìyo nì guìka ùrìa areenda gùìkwo, nìguo bùrùri ùthiì na mbere wega.

Mutongoria wa bùrùri oiga BBI nì njega, andù oothe makamenya nì njega.

IMPOSTORS matingìkena, na ùcio nì ùndù mwega gwì Kenya.

2. By-elections ciothe cia KÌRÌMA-INÌ, andù maikìrie kura kìama kìa Mutongoria wa bùrùri, nìkìo Jubilee.

IMPOSTORS matingìkena, na ùcio nì ùndù mwega gwì Kenya.

3. Mutongoria wa bùrùri nowe Mutongoria wa KÌRÌMA-INÌ.

Angìkorwo wì Senator/MP/MCA wa kuuma KÌRÌMA-INÌ, na Mùnini wa President, kana anini aake, makwìre nì ùretwo mùcemanio, meere ùù: “Niì mùtongoria wakwa nì Mùgaathe Uhuru. Angìkorwo harì na ùndù Mùnini wa President arenda kùnjììra, nì eere President…Ùrì wona President etìte mùcemanio wa ambunge a kuuma kwa Mùnini wa President, mooke maarie mùcene?”

IMPOSTORS matingìkena, na ùcio nì ùndù mwega gwì Kenya.

Ndeto ìno ya IMPOSTORS, nì ùndù wa kùmakania.

Hihi nì wonete ùrìa IMPOSTORS aya mohete Senator Irungu Kang’ata hakiri, nginya atì, mangìmwìra oye ihiga aikìrie president, hatirì nganja Kang’ata nogwo angììka?

Nì andù ngiri ciigana, mwena wa Mt Kenya, mahenetio na makahìngìcwo nì OOKI aya (nìo IMPOSTORS)?
4. Nì ùndù wa kuohwo hakiri (PSYOPS), he na ateti amwe a KÌRÌMA-INÌ, moigaga atì nì mararia ùhoro wa ùrìa andù a KÌRÌMA-INÌ magaikara kì-ùteti 2022 gùthiì na mbere.

Macio nìmo maùndù marìa IMPOSTORS marenda maario.

Wona mùndù akùrehera ùhoro ùcio, mwìre: “Ithuì andù a KÌRÌMA-INÌ, twìna Mùtongoria, nìwe Mùtongoria wa bùrùri. Ihinda rìakinya, nì agatwìra ùrìa tùgaikia kura.”

Cia muciì ti como.


Letter to Mt Kenya People - Google Drive && Letter to Mt Kenya People PDF

tana
Posts: 221
Joined: Tue Jun 04, 2019 1:00 am

Letter to AGIKUYU (in Gikuyu Language)

Post by tana » Sun Jul 04, 2021 11:33 am

IMPOSTOR_HECKLER.jpg

tana
Posts: 221
Joined: Tue Jun 04, 2019 1:00 am

Letter to AGIKUYU (in Gikuyu Language)

Post by tana » Tue Jul 06, 2021 12:07 pm


Post Reply